Công văn 59210/CT-TTHT ngày 29/07/2019

Hướng dẫn thuế suất hoạt động bán nhà máy

Tải về tại đây: