Công văn 5756/CT-TTHT ngày 10/06/2019

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: