Công văn 5382/TCT-CS ngày 27/12/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bốc hài cốt và lưu tro cốt

Tải về tại đây: