Công văn 4572/CT-TTHT ngày 10/05/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: