Công văn 437/TCT-CS ngày 31/01/2019

Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: