Công văn 3717/TCT-KK ngày 18/09/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: