Công văn 3673/TCT-CS ngày 16/09/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ bồi thường cho khách hàng

Tải về tại đây: