Công văn 3509/TCT-DNL ngày 04/09/2019

Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: