Công văn 3508/TCT-DNL ngày 04/09/2019

Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: