Công văn 3500/TCT-CS ngày 04/09/2019

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: