Công văn 2966/TCT-KK ngày 31/07/2019

Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: