Công văn 2947/TCT-CS ngày 29/07/2019

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: