Công văn 2711/CT-TTHT ngày 25/03/2019

Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Tải về tại đây: