Công văn 2439/CT-TTHT ngày 21/03/2019

Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Tải về tại đây: