Công văn 2380/TCT-CS ngày 12/06/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: