Công văn 2101/KK-TCT ngày 24/05/2019

Thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế

Tải về tại đây: