Công văn 1926/TCT-CS ngày 15/05/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản bảo đảm

Tải về tại đây: