Công văn 1853/TCT-CS ngày 09/05/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: