Công văn 1120/CT-TTHT ngày 01/02/2019

Thời điểm xuất hóa đơn đối với tiền lãi cho vay

Tải về tại đây: