Công văn 1017/TCT-CS ngày 25/03/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: