Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 29/08/2019

Tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019

Tải về tại đây: