CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 14/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị họp bàn về Phân định nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý đối tượng và công tác chi trả.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Vụ Tổ chức Cán bộ (BHXH Việt Nam) đang xây dựng dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số các đơn vị trực thuộc BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời thực hiện rà soát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp theo định hướng đúng với nguyên tắc tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, một việc không giao cho nhiều đơn vị nhưng một đơn vị phải đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện cần phân định rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị liên quan.

Hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) đang dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH và Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính-Kế toán. Trong đó, trọng tâm là đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc quản lý đối tượng và quản lý chi trả.

“Các đại biểu tham dự Hội nghị cần đóng góp ý kiến, những kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề xuất các phương án tối ưu, quản lý đối tượng và quản lý chi trả các chế độ BHXH”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Theo đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, liên quan việc quản lý đối tượng và quản lý chi trả, Ban thực hiện chính sách BHXH có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia xây dựng chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp; hướng dẫn và quản lý thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật; quản lý việc hưởng các chế độ BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Ban Thực hiện chính sách BHXH có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH; việc rà soát đối chiếu, lập danh sách chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quản lý đối tượng và mức hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH của BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân...

Bổ sung nhiệm vụ theo Điểm h Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP, Vụ Tài chính-Kế toán có nhiệm vụ xây dựng quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; quy định về điều kiện, phương thức tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý người hưởng với tổ chức dịch vụ được ủy quyền đảm bảo an toàn, đúng người hưởng, đúng chế độ; tham mưu Tổng Giám đốc ban hành mức chi phí chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho các tổ chức dịch vụ được ủy quyền.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp về của các Ban, Vụ trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các địa phương trong thực tiễn triển khai công tác quản lý đối tượng và quản lý chi trả chế độ như: chức năng kiểm tra, giám sát; phối hợp giữa các đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, cần hiểu việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH là nhiệm vụ chung của cả hệ thống Ngành BHXH Việt Nam.

Chính vì vậy, trước mắt, các đơn vị tổ chức thực hiện cần tiếp tục sử dụng tốt các công cụ quản lý sẵn có như các quy định pháp lý; hệ thống liên thông cơ sở dữ liệu để đảm bảo thực hiện công tác quản lý đối tượng và quản lý chi trả đúng người, đúng việc, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, NLĐ nhưng đồng thời tránh những sai sót, lạm dụng trong công tác chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong các khâu nghiệp vụ. “Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến đóng góp, tích cực hoàn thành việc xây dựng các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị liên quan trên tinh thần cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ được giao”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn lưu ý.