Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho người lao động

Tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “d) Các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khu trừ, hoàn thuế:

d.1) Đi với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong s các giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã đăng ký với cơ quan hải quan tại nước nhập khu hàng hóa (01 bản sao); hoặc

- Đơn khởi kiện đến tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giy tờ có tính cht xác nhận của cơ quan này về việc thụ đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc

- Phán quyết thắng kiện của tòa án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh (01 bản sao); hoặc

- Giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận (hoặc thông báo) bên mua nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công trong hồ sơ hoàn thuế có phát sinh số thuế GTGT đề ngh hoàn liên quan đến trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán thì Công ty phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ quy định tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

(CV số 324/TCT-CS ngày 21/01/2020 của Tổng cục Thuế)