Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho người lao động

 

Căn cứ tại Điểm c, Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định thu nhập từ đu tư vốn:

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN,

Trường hợp Công ty theo trình bày, lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN được chia cho cá nhân là chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không phải nộp thuế TNCN từ đu tư vốn.

(CV số 747/CT-TTHT ngày 31/01/2020 của Cục Thuế TP HCM)