Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới Nghị định 123/2020 về hóa đơn

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt chính xác những quy định mới về quyết toán thuế TNCN năm 2020 theo các văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 636/TCT-DNNCN. 


Theo đó, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn, thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai. Tổ chức trả thu nhập sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ, thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm, thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả, hoặc nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên cũng được hướng dẫn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. Cụ thể, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Ngoài ra, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%, thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào, thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân cần khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN, nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, thì chỉ phải nộp bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp tờ khai bổ sung. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Nếu đã nộp hồ sơ, thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm (đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế), đồng thời phải khai bổ sung sai sót tương ứng (đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công). 

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó, đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hoặc năm tài chính. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Nếu cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN, nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. 

Để thực hiện tốt đợt quyết toán thuế năm 2020, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, nhân sự, thời gian, đảm bảo tiếp nhận hết hồ sơ quyết toán thuế trong thời hạn quy định. Cơ quan thuế sau khi đã chấp nhận hồ sơ quyết toán thuế, thì thực hiện xử lý theo quy định, không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế nếu cá nhân không có yêu cầu điều chỉnh.

Huyền Trân