Khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi


Bộ Tài chính vừa có Thông báo 741/TB-BTC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi và dự thảo thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử.
 
Theo đó, Tổng cục Thuế cần tập trung xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế sửa đổi; nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết; nghị định sửa đổi Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để trình lãnh đạo Bộ Tài chính trước ngày 30/9. Đối với các dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn và nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, hoàn thành trong tháng 10/2019.
 
Cũng trong tháng 10/2019, Ban soạn thảo và Tổ biên tập các nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi bố trí họp, hoàn thiện các dự thảo gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương vào đầu tháng 11/2019 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính. Tiếp đó, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trong tháng 12/2019. Trong tháng 1/2020, tiếp thu ý kiến thẩm định của bộ, ngành, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị định, báo cáo đánh giá tác động (nếu có), báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để trình Chính phủ.
 
Về 9 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động nghiên cứu, xây dựng, sớm trình Bộ Tài chính trong quý IV/2019 để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, hoàn thành trình lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành trước ngày 15/5/2020 để đảm bảo hiệu lực thực hiện từ 1/7/2020./.  


Nguồn: TCT online