Đề xuất mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi và biểu mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi và biểu mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi

 

 

Theo đó, dự thảo đề xuất mức thu phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp, mức phí được chia ra làm 6 mức. Trong đó, mức cao nhất là 850.000 đồng/lần (thẩm định cấp giấy phép trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh và thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo) và thấp nhất là 250.000đồng/lần (áp dụng cho thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc).

 

Đối với mức thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp cũng được chia ra làm 6 mức. Trong đó, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (đánh giá điều kiện thực tế) lại chia ra làm 2 mức (do Cục Chăn nuôi thẩm định là 5.800.000 đồng/1 cơ sở/lần; sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định là 3.000.000 đồng/1 cơ sở/lần). Đối với phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp chia ra 4 mức, cao nhất là 5.900.000 đồng/phòng/lần và thấp nhất là 250.000 đông/phòng/lần.rt writing here...