Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan

Đây là quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK về nguyên tắc sử dụng Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá.


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.


Cụ thể, quy định về thẩm quyền xây dựng, bổ sung, sửa đổi; nguyên tắc sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan, tại Thông tư 60 quy định Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi:

Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá được xây dựng trên các tiêu chí quy định tại Điều 24 Thông tư này.

Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá bao gồm các chỉ tiêu thông tin: Mã số, tên hàng hóa, mô tả chi tiết hàng hóa, đơn vị tính, xuất xứ của hàng hóa, mức giá tham chiếu;

Mức giá tham chiếu của mặt hàng trong Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá được xây dựng trên cơ sở các nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 Thông tư này;

Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan được xây dựng trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro doanh nghiệp theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan bao gồm các chỉ tiêu thông tin: mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, quy định về nguyên tắc sử dụng, tại Thông tư 60 quy định:

Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan là một trong các cơ sở để xác định đối tượng áp dụng kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan;

Mức giá tham chiếu của hàng hóa trong Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định; không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan; được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan”.

Được biết, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung, thống nhất và thường xuyên cập nhật, bao gồm: Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan; Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo; Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan.

Nguồn: HQ Online