• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageThời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 8376/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2019 của Văn phòng Chính phủ về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ. Về vấn đề này, ngày 1/10/2019 Tổng cục Thuế đã phát hành Công văn 3962/TCT-CS hướng dẫn như sau về việc lập hóa đơn điện tử với dịch vụ.


 Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau:

 “2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

 Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

 “2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ quy định trên, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đồng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị cung cấp tài liệu và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Theo: TCT