Thời hạn nộp Giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là hết hạn thời hạn nộp Giấy gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Tình hình dịch bệnh Covid đã và đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Chính Phủ, đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 thông qua việc tiếp tục ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Người nộp thuế chỉ cần nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần duy nhất chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Tính đến ngày 23/6/2021 cơ quan thuế đã tiếp nhận 52.384 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó có 47.514 giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức và 3.547 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh doanh. 

Thời hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã gần hết; Người nộp thuế cần khẩn trương gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử để được hưởng những chính sách hỗ trợ về thuế trong mùa dịch Covid.

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Điều kiện để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đó, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, Doanh nghiệp, tổ chức cần đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Người nộp thuế phải thuộc đối tượng áp dụng gia hạn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

- Người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/07/2021 . Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Như vậy, người nộp thuế chỉ được xác định là nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, đủ điều kiện gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, nếu đến ngày 30/7/2021, người nộp thuế nộp đủ số tiền theo từng sắc thuế được gia hạn bao gồm cả các khoản nợ phát sinh trước khi được gia hạn và các khoản nợ được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

- Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021.

Nguồn: Tổng Cục Thuế