Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp mai táng hay tử tuất?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc các vấn đề liên quan đến trợ cấp mai táng/tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện

Về chế độ mai táng phí:

Theo Điểm b, Khoản 2, điều 8, Nghị định 134/NĐ-CP ngày 29.12.2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ mai táng phí khi: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên”.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn phương thức đóng 1 lần cho 5 năm nhưng chẳng may trong thời gian chưa được 5 năm mà bạn qua đời thì thân nhân của bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ mai táng phí.


2. Về chế độ tuất một lần:

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7, Thông tư 01/TT-BLĐTBXH ngày 18.02.2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định: “Mức trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội”.

Tại Khoản 2 Điều 81, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, trong trường hợp này thân nhân của bạn sẽ được hưởng chế độ tuất 1 lần