[TB] Tổng cục Thuế bảo trì hệ thống và nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử từ ngày 27/09/2019 đến 30/09/2019

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Để phục vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng các hệ thống sau: Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Hóa đơn điện tử có mã xác thực (ICS), Tập trung thông tin người nộp thuế (TPH), Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan).


Thông báo bảo trì từ Tổng cục thuế

Ngoài ra, kế hoạch nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax) đáp ứng Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh cùng địa bàn. Đóng tài khoản và ngắt kết nối thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước trên tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của các KBNN thành phố sáp nhập mở tại Ngân hàng thương mại. Đồng thời các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn KBNN thành phố sáp nhập chuyển về KBNN cấp tỉnh tương ứng.

Kế hoạch triển khai cụ thể:

1. Đối với các NHTM và TVAN:

1.1. Thời gian và nội dung triển khai: Từ 16h00 ngày 30/9/2019 đến 7h00 ngày 01/10/2019:

- Thực hiện đóng cổng với các NHTM, TVAN trên hệ thống NTĐT, hệ thống eTax để không phát sinh giao dịch mới: 16h00 ngày 30/9/2019 (đối với NNT, việc lập chứng từ nộp thuế sẽ dừng trong thời gian từ 16h00 ngày 30/9/2019 đến 7h00 ngày 01/10/2019).

- Từ 16h00 - 20h00 ngày 30/9/2019: Các NHTM, TVAN phối hợp với Tổng cục Thuế rà soát và xử lý hết các chứng từ/giao dịch còn tồn, đảm bảo tất cả các chứng từ/giao dịch được xử lý thành công trước khi thực hiện cập nhật danh mục KBNN.

- Từ 20h00 ngày 30/9/2019 - 7h00 Ngày 01/10/2019:

               + Cập nhật danh mục KBNN (đóng tài khoản của 15 KBNN thành phố thuộc tỉnh mở tại NHTM) và cập nhật các Cơ quan thu tương ứng với 15 KBNN cấp thành phố về KBNN cấp tỉnh cùng địa bàn. Tổng cục Thuế gửi kèm theo công văn phụ lục Bảng map Cơ quan thu và KBNN; Danh mục Mã KBNN của 15 KBNN Thành phố thuộc Tỉnh; Các đơn vị KBNN đóng tài khoản tại NHTM; Kế hoạch triển khai chi tiết. Đề nghị các đơn vị rà soát ứng dụng thu ngân sách để cập nhật danh mục và nâng cấp các xử lý của ứng dụng (nếu cần) phù hợp với kế hoạch của Tổng cục Thuế.

               + Các NHTM, TVAN sau khi hoàn thành triển khai gửi xác nhận kết quả cho Tổng cục Thuế qua địa chỉ email: Nhomhttdt@gdt.gov.vn.

- Từ 8h00 ngày 01/10/2019:

              + Tổng cục Thuế mở lại hệ thống NTĐT, eTax.

               + Tổng cục Thuế mở cổng kết nối với các NHTM, TVAN đã gửi xác nhận hoàn thành triển khai.             

1.2. Phối hợp sau triển khai:

- Phối hợp với Tổng cục Thuế rà soát chứng từ và xử lý các chứng từ lỗi (nếu có) sau thời gian triển khai.

- Các NHTM, TVAN phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm tra hệ thống sau triển khai, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có).

2. Đối với các đơn vị UNTT:

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị UNTT biết khi lập GNT vào NSNN.

Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị các NHTM, các đơn vị UNTT, các đơn vị T-VAN được biết và phối hợp thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình phối hợp nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Cục CNTT - Tổng cục Thuế (qua số điện thoại 024.37689679 số máy lẻ 2180 hoặc 2015; địa chỉ email: nhomhttdt@gdt.gov.vn) để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.   

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.