Đóng trùng bảo hiểm xã hội tại 2 nơi làm việc xử lý ra sao?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc xử lý trường hợp người lao động đóng trùng bảo hiểm xã hội tại hai nơi làm việc.

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10.5.2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.


Theo hướng dẫn tại Công văn số 25/LĐTBXH-BHXH ngày 5.1.2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì trường hợp một người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên, có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.