• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageNhững thay đổi quan trọng về BHXH từ năm 2020


Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết: Kể từ năm 2020, sẽ có nhiều chính sách mới được thay đổi mà người dân cần biết.

- Thay đổi độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên:

Từ năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở đi.

- Thay đổi cách tính lương hưu hằng tháng đối với lao động nam:

Điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 74 Luật BHXH quy định: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH.

Trong đó, với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì được tính là 18 năm (nếu nghỉ vào năm 2019 được tính là 17 năm, nghỉ vào năm 2018 được tính là 16 năm).

Đối với lao động nữ, cách tính lương hưu năm 2020 không có gì thay đổi so với hiện nay. Cách tính mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm; sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% nhưng tối đa không quá 75%.

- Thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

Điểm e khoản 1 Điều 62 Luật BHXH quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này, nếu tham gia BHXH từ năm 2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH:

Theo khoản 2 Điều 9 Luật BHXH, đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Được biết hiện nay Chính phủ đã giao BHXH Việt Nam trình Thủ tướng đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.

Năm 2019, ngành bảo hiểm đang tiếp tục cập nhật mã số, đồng bộ thông tin định danh người tham gia BHXH; quản lý dữ liệu quá trình thu, chi trả BHXH, thông tin đơn vị tham gia BHXH...