• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageNhiều điểm mới về quản lý hải quan đối với thương mại qua biên giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa XK, NK theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới.

Trong đó, Thông tư 80 có nhiều điểm cần lưu ý về thủ tục như: Hàng hóa XK, NK của thương nhân qua cửa khẩu biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.


Hàng hóa NK qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Thương nhân theo quy định tại Điều 5 Nghị định 14/2018/NĐ-CP thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới phải được cấp mã số thuế trước khi làm thủ tục hải quan.

Thông tư 80 cũng quy định cụ thể về thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa NK thương nhân mua gom của cư dân biên giới. Cụ thể thương nhân mua gom hàng hóa của cư dân biên giới tại khu vực chợ biên giới phải lập bảng kê mua gom hàng hóa theo mẫu; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa NK theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ hải quan chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày mua gom hàng hóa; địa điểm làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu gần nhất nơi đã mua gom hàng hóa.

Thương nhân mua gom hàng hóa NK của cư dân biên giới chỉ được bán hoặc vận chuyển hàng hóa đã mua gom ra khỏi khu vực chợ biên giới hoặc các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa vào nội địa khi đã hoàn thành thủ tục hải quan, nộp đầy đủ thuế và các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thương nhân được sử dụng tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để làm chứng từ lưu hành, vận chuyển hàng hóa vào nội địa.

Bên cạnh đó, hàng hóa thương nhân mua gom của cư dân biên giới khi làm thủ tục NK phải tập kết để đảm bảo công tác kiểm tra hàng hóa tại các địa điểm sau: Khu vực cửa khẩu; địa điểm kiểm tra tập trung hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới; các địa điểm khác đã được cơ quan Hải quan công nhận hoặc thành lập ở khu vực biên giới.

Về thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa XK, NK của cư dân biên giới, Thông tư 80 quy định hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là hoạt động XK, NK. Hàng hóa XK, NK của cư dân biên giới thực hiện khai báo trên tờ khai hàng XK và tờ khai hàng NK cư dân biên giới.

Cư dân biên giới thực hiện NK các mặt hàng theo đúng danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Trường hợp trị giá hàng hóa NK vượt định mức miễn thuế, chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện tính thuế trên tờ khai hàng NK cư dân biên giới, thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật ngay tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

Đối với các cửa khẩu, lối mở biên giới nơi Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại không tổ chức điểm thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế và các khoản thu khác (nếu có) bằng tiền mặt và viết biên lai thu tiền, việc chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC.

Hàng hóa NK của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của mình khi bán nhượng lại thì phải kèm tờ khai hàng NK cư dân biên giới để thương nhân mua gom thực hiện đăng ký, khai báo với cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, hàng hóa cư dân biên giới mua bán trao đổi qua cửa khẩu, lối mở biên giới thực hiện kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 15 Nghị định 14/2018/NĐ-CP.

Thông tư 80 cũng quy định cụ thể việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK của thương nhân, hàng hóa NK thương nhân mua gom của cư dân biên giới; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK của cư dân biên giới.

Thông tư 80 bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-BTC và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Theo: Haiquanonline