Một số nội dung mới về thuế thu nhập DN khi đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Thông tư hướng dẫn cụ thể về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, một số nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

Về các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

    a) Đối với giá trị TSCĐ: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện là TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

    b) Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu tại điểm a nêu trên): Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN.


Về ưu đãi đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

 Ngoài ra tại Thông tư cũng quy định các chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế phát sinh kể từ ngày 10/7/2018 (là ngày Nghị định số 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Thông tư số 43/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp và khu kinh tế thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư./.