Miễn 3 năm lệ phí môn bài cho DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu.


Cụ thể, những trường hợp được miễn phí môn bài bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) phải được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; lĩnh vực nông nghiệp hoạt động, bao gồm cả trường hợp hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, các quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của DN tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi; các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non công lập.

Dự thảo nêu rõ sẽ miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số DN mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì những cơ sở này cũng được miễn.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo đó là, DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu. Trong thời gian được miễn, nếu DN nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các đơn vị này cũng được miễn lệ phí môn bài. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN nhỏ và vừa được thành lập kể từ thời điểm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến hết thời gian DN nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài. Ngoài ra, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa) thành lập trước thời điểm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực, thì thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến hết thời gian DN được miễn. 

Về mức phí, theo dự thảo thông tư, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm; doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm nộp lệ phí 500.000 đồng/năm; trên 100 đến 300 triệu đồng/năm nộp lệ phí 300.000  đồng/năm. Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế TNCN của năm trước liền kề. 

Trường hợp mới kinh doanh hoặc đã giải thể sau đó hoạt động trở lại thì doanh thu làm cơ sở tính mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN đối với cơ sở cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. Nếu kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, còn trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.