Làm rõ địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố làm rõ quy định về địa điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC.


Theo đó, tại điểm b, khoản 1, Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở chi cục hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến.

Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan làm rõ quy định “chi cục hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến” nêu tại điểm b khoản 1 Điều 19 gồm: chi cục hải quan được thành lập trong nội địa nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được vận chuyển đến; chi cục hải quan cửa khẩu (có thể là chi cục hải quan cửa khẩu hàng hóa được nhập khẩu hoặc khác) nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được vận chuyển đến.