• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageKhảo sát tác động của Covid-19 đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

        Thực hiện Công văn số 475/TCTK-TKCN ngày 10/04/2020 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

        Cục Thống kê kính đề nghị giám đốc các doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện kê khai trực tuyến Phiếu số 3 “Thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tình hinh sản xuất của doanh nghiệp”.

        Địa chỉ trang web lấy ý kiến: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

        Thời gian nộp phiếu: từ ngày 10/04/2020 đến ngày 20/04/2020.


        Do yêu cầu gấp để báo cáo Thủ tướng chính phủ, Cục Thống kê rất mong các Doanh nghiệp chủ động thực hiện sớm, thời gian kết thúc kê khai thông tin trước ngày 20/04/2020.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị quý Doanh nghiệp phản hồi về Cục Thống kê Thành phố theo số điện thoại và địa chỉ Email được đính kèm để được hỗ trợ.

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM