[iBHXH] - TỪ NGÀY 01/02/2021 BHXH TP.THỦ ĐỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Ngày 9.12.2020, Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần của Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14, ngày 22.1.2021, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký Quyết định số 128/QĐ-BHXH về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức và điều động cán bộ quản lý nhằm tiếp tục các hoạt động của ngành; đồng thời đảm bảo hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn mới thành lập. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.2.2021. Theo đó, thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập BHXH Quận 2, BHXH Quận 9 và BHXH quận Thủ Đức trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

BHXH thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29.7.2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. H.A

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu kép năm 2021

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Quyết định số 114/QĐ-BHXH ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ.

Theo đó, với mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm tỉ lệ 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91,56% dân số.

Toàn ngành cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.


Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT. Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra, khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT; từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động.

Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao và người lao động; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả; cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính… LÊ HOA

Khối Thi đua số II: Nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cần triển khai

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam), Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và bão, lũ, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, các đơn vị trong Khối thi đua số II đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, các đơn vị trong Khối thi đua số II cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành về công tác thi đua, khen thưởng; Chủ động sáng tạo trong hưởng ứng các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do ngành phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tập thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực chuyên môn; tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện tốt công tác truyền thông, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đơn vị cần thường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua, duy trì thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đạt kết quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới phong trào thi đua yêu nước... Hoa Chung