Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã

Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót thế nào đang là nỗi băn khoăn của nhiều doanh nghiệp.

Theo đó, đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì đơn vị bán và doanh nghiệp mua phải thực hiện những thủ tục gì?

Về vấn đề này TS24 Corp xin trả lời:


Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì xử lý sai sót như sau:

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theoMẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử – Phụ lục ban hành kèm theo  Nghị định 119/2018/NĐ-CP 

Bước 2: Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Sau đó, Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.