Hải quan triển khai nhiều hoạt động cải cách trong năm 2020

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2020.


Trong kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đề ra nhiều nhóm hoạt động cải cách, cũng như lộ trình, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cụ thể.

Trong đó có nhóm các hoạt động như hoạt động thực hiện để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; hoạt động cần thực hiện để triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử; hoạt động triển khai, vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan trong Kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch.

Đồng thời, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa) về kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch theo quy định tại Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2016-2020.