• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageGỡ vướng việc đăng ký tờ khai hải quan một lần xuất nhập khẩu nhiều lầ

Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần của doanh nghiệp.

Qua theo dõi tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định tại khoản 8 Điều 25, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) và phản ánh vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan trong trường hợp đăng ký tờ khai hải quan điện tử một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần (giao nhận sau), các chi cục hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; khoản 1 Điều 36, điểm a khoản 4 Điều 42, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày 5/11/2020 nhưng vẫn còn giá trị làm thủ tục hải quan và chưa thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hết số lượng ghi trên tờ khai, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định chi tiếp về các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan, nội dung khai bổ sung, thủ tục khai bổ sung (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) theo đúng số lượng hàng hóa đã thực xuất khẩu, nhập khẩu.
Các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau ngày 5/11/2020, đề nghị người khai hải quan khai tờ khai hải quan mới./.