Đề nghị bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng chế độ BH thất nghiệp

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp.


Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 8/2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cần phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng. Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại BHXH Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi tiền TCTN của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nguyên nhân “chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền TCTN hưởng sai quy định; quy trình thu hồi TCTN qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan BHXH phát hiện đối tượng hưởng BH thất nghiệp không đúng thì phải đề nghị Sở LĐ-TB&XH rà soát để ban hành quyết định thu hồi”.

Theo BHXH Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp, tiền TCTN hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ quan LĐ-TB&XH ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: Không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng TCTN); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng…; cơ quan LĐ-TB&XH chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sang cơ quan BHXH sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH; cơ quan LĐ-TB&XH ban hành các quyết định tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH.

Đơn cử: NLĐ đã hưởng TCTN đến tháng hưởng thứ 3 mới ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng của tháng hưởng thứ 2, NLĐ đã nhận tiền TCTN mới ra quyết định hủy hưởng TCTN… Để đảm bảo đầy đủ căn cứ trong tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp và thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 19/12/2019 về việc “quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng TCTN của từng cơ quan theo nguyên tắc cơ quan nào giải quyết, chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi”.

Do đó, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp đối với các trường hợp sau: Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BH thất nghiệp sau thời điểm chi trả. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BH thất nghiệp sau thời điểm chi trả./.

Theo: https://baohiemxahoi.gov.vn/