• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageCó được uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay, pháp luật cho phép NLĐ được uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, NLĐ chỉ được phép ủy quyền trong một số trường hợp nhất định.


Cụ thể, NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Như vậy, chỉ trong những trường hợp mà NLĐ không thể tự đi nộp hồ sơ như ốm đau, tai nạn và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì NLĐ được quyền uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì NLĐ có thể ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp uỷ quyền nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Trường hợp NLĐ uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ không đúng quy định nêu trên thì sẽ bị trả hồ sơ lại kèm lý do.