• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageChính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.


Tháng 9/2020 sẽ trình Chính phủ Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH (Ảnh minh họa)

Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm.

Giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 71/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 14/5/2020.

CSDL quốc gia về Bảo hiểm là 1 trong 6 CSDL được Thủ tướng Chính phủ xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, cùng với các CSDL quốc gia khác là: CSDL quốc gia về Dân cư; CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số.

BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục tiến hành đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin, hoàn thiện CSDL chuyên ngành BHXH để sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia về Bảo hiểm.