• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageCắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính về hải quan

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính (TTHC) giữa cơ quan Hải quan với cá nhân tổ chức, giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan hành chính có liên quan và trong nội bộ Ngành…


Gắn cải cách, đơn giản hóa với phổ biến, tuyên truyền

Để thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC có hiệu quả, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019; bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC; chủ động làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Thủ tướng Chính phủ để nắm bắt, trao đổi về kết quả khảo sát chi phí tuân thủ TTHC; xây dựng bộ câu hỏi và trả lời về TTHC hải quan (100 câu) cung cấp cho Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019, Tổng cục Hải quan tổ chức đánh giá tác động của TTHC đối với 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được chủ trì soạn thảo (gồm 38 TTHC sửa đổi, bổ sung; 2 TTHC bị bãi bỏ). Từ đó, trình Bộ Tài chính ban hành 8 Quyết định công bố TTHC tại 8 văn bản QPPL gồm 17 TTHC mới; 16 TTHC sửa đổi, bổ sung; 5 TTHC bãi bỏ, 4 thay thế.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan các cấp thường xuyên công khai TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, trên các cổng, trang thông tin điện tử. Tổng cục hoàn thành việc đơn giản hóa 2 TTHC tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC; đề xuất đơn giản hóa 7 TTHC, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 14 điều kiện kinh doanh tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

Về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động tại Quyết định số 240/QĐ-TCHQ ngày 31/1/2019 gồm 39 nhóm nhiệm vụ, nhiệm vụ và 44 sản phẩm. Trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan; điều phối thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay phần lớn các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP đã được hoàn thành,. Đển hình như đã trình ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019; trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường số lượng TTHC thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, rà soát danh mục mặt hàng chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành...

Triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2020, Tổng cục Hải quan đã tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới giai đoạn 2019-2020.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện khảo sát về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới và triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số.

Tổng cục Hải quan đã cùng với Tổ công tác liên ngành làm việc với Bộ Giao thông vận tải ngày để giải quyết các vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Thực hiện khảo sát về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019 theo phương pháp của Ngân hàng Thế giới và báo cáo Bộ Tài chính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số trong năm 2020. Báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới DB2020 (trong đó báo cáo kết quả chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới) và đề xuất các giải pháp để cải thiện nâng hạng chỉ số những năm tiếp theo...

Cải cách đồng bộ

Tổng cục Hải quan đánh giá, công tác cải cách TTHC được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác. Cơ quan Hải quan chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC; thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của tất cả các dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC… Do đó, về cơ bản đã khắc phục tình trạng chậm công bố TTHC, đồng thời khẩn trương thống kê và trình Bộ Tài chính công bố TTHC đối với những văn bản còn tồn đọng việc công bố TTHC. Tổng cục Hải quan cũng thường xuyên quán triệt không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản hành chính có chứa đựng TTHC. Qua đó nâng cao chất lượng quy định và giải quyết TTHC lĩnh vực hải quan, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Mặt khác, việc xây dựng tài liệu và công bố chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới đã mang lại cách hiểu đúng và thống nhất.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực nhưng Tổng cục Hải quan cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực cải cách TTHC. Đó là, công tác cải cách hành chính thường tập trung ở một số đơn vị lớn. Tuy nhiên, các đơn vị này có khối lượng công việc lớn tính chất phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng tiến độ triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, việc triển khai khảo sát về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới thực hiện bởi Tổ công tác liên ngành (thành viên thuộc nhiều bộ, ngành, hiệp hội và VCCI), cần thêm nhiều thời gian để xin ý kiến các thành viên, thống nhất các nội dung trong Kế hoạch trước khi triển khai, đồng thời, hoạt động gửi Phiếu khảo sát do VCCI thực hiện để đảm bảo khách quan…

Theo: Haiquanonline