• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

LanguageĐẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách chế độ BHXH

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi Người có công.

Theo đó, sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận, các công việc phải triển khai thực hiện từ nay đến khi ban hành chế độ tiền lương mới để thực hiện từ năm 2021 còn rất nhiều, nội dung rất phức tạp… Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào các nội dung cải cách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP khẩn trương, quyết liệt thực hiện các công việc.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo) tập trung cao độ các nguồn lực (nhân lực, kinh phí, chuyên gia…) triển khai các nhiệm vụ: Chỉ đạo Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Đề cương Báo cáo Bộ Chính trị về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới sau khi Bộ Chính trị thông qua Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị và Đề án vị trí việc làm do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì trình...

Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục cập nhật, đánh giá nguồn thực hiện cải cách tiền lương của các bộ, ngành, địa phương trong các năm qua; điều chỉnh hợp lý tỉ lệ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của NSNN khi thực hiện cải cách tiền lương gắn với kiểm soát bội chi; nghiên cứu đề xuất chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó quy định rõ đối với các đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện chế độ tiền lương mới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tính toán quỹ tiền lương tăng thêm và khả năng cân đối NSNN. Khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập và Nghị định quy định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương báo cáo Ban Chỉ đạo các nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2019 và dự kiến triển khai thực hiện xây dựng chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật BHXH khi thực hiện chế độ tiền lương mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách chế độ BHXH.

Các bộ, cơ quan ở Trung ương được giao nhiệm vụ tại Khoản 4, Mục II Nghị quyết số 107/NQ-CP căn cứ dự thảo thiết kế bảng lương mới đã được Bộ Nội vụ báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh báo cáo chính thức của bộ, cơ quan gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị và Đề án vị trí việc làm báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2019, để xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XII để làm căn cứ xây dựng bảng lương chức vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW theo đúng yêu cầu tại Khoản 1, Mục III Nghị quyết số 107/NQ-CP, trong đó nghiêm túc thực hiện hai nhiệm vụ. Cụ thể: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại và tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp từ NSNN và các nhiệm vụ, giải pháp khác có liên quan theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan./.